Polityka prywatności

dot. serwisów w domenie emigoretail.pl lub *.emigoretail.pl.


§1. Postanowienia ogólne
Sagra Technology Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z serwisów w domenie emigoretail.pl lub *.emigoretail.pl.
Administratorem danych jest Sagra Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000122856, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8520604961, REGON: 008080085. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Podmiot Danych Osobowych” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności, dbamy o bezpieczeństwo danych i działamy zgodnie z poniższymi zasadami Polityki Prywatności.
§2. Administrator Danych
Sagra Technology Sp. z o.o. w Szczecinie jest Administratorem Danych Osobowych, co oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego, które złożyłeś w celu korzystania z usług Emigo Retail dostarczanych przez Sagra Technology Sp. z o.o. lub formularzy online, w tym newslettera na stronie http://emigoretail.pl
Dane osobowe przetwarzane są:
 • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • c. w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług serwisu Emigo Retail,
 • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów,
 • e. zgodnie z udzieloną zgodą.
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty korzystające z systemów informatycznych Sagra Technology – w szczególności producenci lub sprzedawcy z branży farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, materiałów biurowych oraz z innych branż, z którymi Sagra Technology współpracuje.
Sagra Technology Sp. z o.o. może zbierać i wykorzystywać niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:
 • • Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer zezwolenia, nr NIP, adres działalności, stanowisko).
 • • informacje dotyczące kierowanych do nas zgłoszeń.
Informacje te przetwarzamy w celu:
 • • świadczenia usług Emigo Retail firmy Sagra Technology Spółka z o.o.,
 • • udostępniania ich podmiotom korzystających z systemów informatycznych Sagra Technology oraz
 • • w celach marketingowych usług i produktów własnych, jak i tych podmiotów, z którymi Sagra Technology współpracuje,
 • • zarządzania wszelkimi istniejącymi relacjami, jakie mogą nas z Tobą łączyć oraz wykonywania naszych umownych praw i obowiązków, jeżeli jesteśmy związani z Tobą umową lub z podmiotem, w którym pracujesz lub współpracujesz.
W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Sagra Technology wysyłając wiadomość na e-mail: daneosobowe@sagra.pl
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda w stosownych przypadkach nasz uzasadniony interes w utrzymaniu relacji z Tobą lub Twoim pracodawcą. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnie wybranym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.
W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy relewantnego przetwarzania, niemniej jednak możliwe, że w dalszym ciągu będziemy potrzebowali przetwarzać część Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania naszych praw i zobowiązań umownych, jeżeli jesteśmy związani umową z Tobą lub Twoim pracodawcą, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi.
Udostępnienie Sagra Technology danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do założenia konta i korzystania z usług Emigo Retail.
Dane dodatkowe, które możemy pozyskiwać, dotyczą:
 • • daty i godziny dostępu do usług,
 • • przeglądanych stron i plików.,
 • • kraju użytkownika,
 • • organizacji użytkownika (na podstawie adresu IP),
 • • rodzaju i wersji przeglądarki.
Dodatkowo, użytkownik może dostarczyć nam informacji takich jak jego dane kontaktowe oraz informacje dotyczące organizacji. Niektóre ze sposobów, w jaki możemy pozyskać te informacje, to:
 • • subskrypcja newsletter’a,
 • • pobieranie materiałów dostępnych na stronie,
 • • formularze online.
§3 Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą(jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W celu skorzystania z wskazanych praw możesz zgłosić się do naszej siedziby lub przesłać wniosek na nasz adres listownie lub drogą elektroniczną.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@sagra.pl
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu możesz skorzystać ze swoich praw:
 • - prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane przetwarzamy, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

  Możesz zwrócić się do Nas z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 • - prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy nie mamy jako Administrator Danych Osobowych podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że w przypadku posiadania czynnej umowy z nami, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

 • - prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące.

  Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą.

 • - prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. nie potrzebujemy pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie wykonywania operacji na danych lub nieusuwanie danych.

  Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.

 • - prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotycz informuje Nas o zmianie swoich danych osobowych.

  Możesz zwrócić się do Nas z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 • - prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w naszej siedzibie, listownie na nasz adres, lub na adres e-mail: daneosobowe@sagra.pl

 • - prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

W sprawie realizacji Twoich praw udzielimy informacji na piśmie, pocztą elektroniczną lub można ją będzie odebrać w naszej siedzibie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Jeżeli otrzymamy wniosek o realizację prawa dotyczącego danych osobowych, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzielimy każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
§4 Ochrona danych osobowych
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich, przetwarzamy Twoje dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienie bezpieczeństwa tych danych. Twoje dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej organizacji. Sagra Technology wdrożyła i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszystkie osoby zatrudnione oraz osoby z nami współpracujące, są obowiązane zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące Twoich Danych Osobowych.
Nasi pracownicy realizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§5 Inspektor Ochrony Danych
W chwili obecnej w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych powołany został również Administrator Bezpieczeństwa Informacji, oraz został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres naszej siedziby lub na adres e-mail: iodo@sagra.pl
§6 Udostępnianie Twoich danych osobowych
Sagra Technology Sp. z o.o. może czasami udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w związku z celem, dla którego zbiera Twoje Dane Osobowe. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
 • • podmiotom, które z nami współpracują w związku z proponowanymi lub rzeczywistymi projektami Sagra Technology,
 • • podmiotom trzecim, które dostarczają Sagra Technology towary lub usługi, przykładowo takim jak radcowie prawni, adwokaci, audytorzy i dostawcy usług informatycznych,
 • • innym podmiotom trzecim na mocy orzeczenia sądu, w celu ochrony interesów Sagra Technology lub w innych sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub na cele postępowania sądowego.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w opisany powyżej sposób nie wiąże się z przekazywaniem ich do innych krajów, w tym krajów spoza Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
§7 Przechowywanie Twoich danych osobowych
W przypadku gdy przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach związanych z utrzymaniem relacji z Tobą, Sagra Technology przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca, Sagra Technology przetwarza Twoje dane osobowe do momentu wykonania lub rozwiązania umowy, albo do czasu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy.
W przypadku gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ustalenia, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi - przez dodatkowy okres do 10 lat albo przez okres wymagany przepisami prawa.
§8 Dane osobowe wrażliwe
Zasadą ogólną jest, że Sagra Technology nie gromadzi „danych osobowych wrażliwych” przez swoją stronę internetową. “Dane osobowe wrażliwe” dotyczą informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności związkowej lub dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego.
§9 Witryny internetowe stron trzecich
Strony internetowe Sagra Technology mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne warunki niż Sagra Technology. Po wejściu na stronę internetową strony trzeciej użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).
§10 Cookies
Sagra Technology wykorzystuje cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje te będę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Pliki cookies nie przechowują danych osobowych.
§11 Google Analytics
Strona Sagra Technology korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, a wykorzystującej informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony.
§12 Zmiany polityki prywatności
Sagra Technology zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności. O zmianie użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://emigoretail.pl/PrivacyPolicy